Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky („VOP“) upravujú vzťahy medzi VAMP CAKE s.r.o., („predávajúci“) a jej a zákazníkmi („kupujúci“) v oblasti predaja tovaru na nákupnom web portáli prevádzkovanom na stránke www.lapatisserka.sk („e-shop“). Prostredníctvom e-shopu má kupujúci možnosť prezerať si produkty a za podmienok určených týmito VOP si vybraný tovar zakúpiť. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek a známok, obchodných názvov čí firemných log predávajúceho alebo ďalších spoločností.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Predávajúci

Obchodné meno:
IČO:
Sídlo:
Zapísaná: Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 
Prevádzkareň:
E-mail:
Tel.:
Bankové spojenie: IBAN: SK7311000000002946020722
DIČ:
IČ DPH:

1.2 Kupujúci

Na účely týchto VOP sa za kupujúceho považuje (i) spotrebiteľ, t. j. osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania, alebo (ii) podnikateľ, t. j. osoba, ktorá nie je spotrebiteľom.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim - podnikateľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Predávajúci týmto podotýka, že ustanovenia upravujúce právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a ustanovenia upravujúce záručnú dobu sa vzťahujú výlučne na kupujúceho – spotrebiteľa.

2. Objednávka, Kúpna zmluva

2.1. Kúpa tovaru sa realizuje odoslaním objednávky kupujúcim v e-shope predávajúceho. Kupujúci po výbere produktu a zadaní množstva, príp. ďalších vlastností, kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“ produkt pridá do objednávky.

2.2. Proces tvorby objednávky pokračuje výberom spôsobu platby, dopravy (v prípade zakúpenia produktov minimálne v hodnote určenej predávajúcim, má kupujúci nárok na dopravu v rámci Bratislavy zadarmo) a výpočtom celkovej ceny (vrátane dane z pridanej hodnoty a iných nákladov a poplatkov), ktoré kupujúci potvrdí kliknutím na tlačidlo „Pokračovať v objednávke“.

2.3. Kupujúci pred odoslaním objednávky potvrdí, že sa zoznámil s týmito VOP, súhlasí s nimi a bol na VOP pred odoslaním objednávky dostatočným spôsobom upozornený. Toto oboznámenie kupujúci potvrdí zaškrtnutím kolónky „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami“. Kupujúci ďalej odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov zaškrtnutím kolónky „Potvrdzujem, že osobné údaje kupujúceho sú správne a súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy“, a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

2.6. Pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť skontrolovať si jednotlivé detaily svojej objednávky a predávajúci je povinný opätovne jednoznačne informovať kupujúceho o (i) vlastnostiach produktu a (ii) celkovej cene produktu vrátane všetkých nákladov. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných údajov pred odoslaním objednávky. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude obsahovať požadované údaje – označenie objednávaných produktov, množstvo, cenu, dodaciu adresu (pri dosiahnutí minimálnej výšky objednávky), fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho. V prípade, že proces výberu kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „Objednaj s povinnosťou platby“.

2.7. Všetky prijaté elektronické objednávky sa považujú za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy a nie sú pre predávajúceho záväzné. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj produktov kupujúcemu vzniká na základe záväzného a výslovného potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci nie je povinný objednávku potvrdiť. Potvrdenie o akceptácii objednávky odošle predávajúci na e-mail kupujúceho. Súčasť potvrdzujúceho e-mailu tvorí priložené úplné znenie VOP aktuálne platných v čase odoslania objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) v súlade s týmito VOP je považovaná za záväznú.

2.8. Ak predávajúci nebude môcť akceptovať objednávku kupujúceho ako celok alebo ak navrhne jej zmenu, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, alebo nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Informovanie kupujúceho o nemožnosti akceptovať objednávku ako celok, nemožno považovať za akceptovanie objednávky predávajúcim a nedochádza ním k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Až následnou akceptáciou navrhovanej zmeny v objednávke kupujúcim vznikne kúpna zmluva.

3. Kúpna cena

3.1. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy. Ceny tovaru v e-shope je uvedené s DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia v e-shope. Pri objednávkach kupujúceho je rozhodná cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. V kúpnej cene uvedenej pri jednotlivých druhoch tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady. Tieto poplatky je povinný uhradiť kupujúci.

3.2. Cena sa môže zmeniť taktiež z dôvodov zjavnej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej v e-shope pri tovare.

3.3. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny zvolí kupujúci v procese objednávania tovaru a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov:

3.3.1. hotovostne pri osobnom prevzatí tovaru,

3.3.2. bezhotovostne pri osobnom prevzatí tovaru,

3.3.3. bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho v momente vytvárania objednávky alebo po akceptácii objednávky.

4. Ochrana osobných údajov

4.1. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne osobné údaje. Údaje uvádzané v objednávkach budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. použité v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, a to na účely, predovšetkým identifikácie kupujúceho, potvrdenia objednávky, doručenia tovaru, vystavenia nákupného dokladu a ďalšej komunikácie s kupujúcim. Kupujúci týmto berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený dobrovoľne poskytnuté osobné údaje kupujúceho zhromažďovať a spracovať na vyššie uvedené účely v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov, a to až do doby pokým účel spracovania osobných údajov nezanikne. Poskytnuté osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu postúpené tretej osobe za účelom plnenia kúpnej zmluvy, realizácie objednávky, realizácie platobného styku a dodanie tovaru, s čo kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým.

4.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu podľa článku 4.1. týchto VOP predovšetkým za účelom kontaktovania zo strany predávajúceho za účelom priameho marketingu produktov a služieb poskytovaných predávajúcim, a to predovšetkým elektronickou formou. Kupujúci tento súhlas udeľuje na dobu dvoch rokov. Kupujúci tak môže po odoslaní objednávky, alebo následne, obdržať správy o ponukách tovarov a akciách predávajúceho. Súhlas so zasielaním ponúk podľa predchádzajúcej vety kupujúci vyjadrí zaškrtnutím príslušného políčka. Kupujúci môže zaslanie kedykoľvek zrušiť cez odkaz nachádzajúci sa v e-mailoch, ktoré mu budú doručované. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do odvolania. Poskytnuté osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu postúpené tretej osobe za účelom zasielania ponúk a informovania kupujúcich o nových produktoch alebo o zmenách produktov.

4.3. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, vo všeobecne zrozumiteľnej forme požadovať informácie o spracúvaní osobných údajov, vo všeobecne zrozumiteľnej forme požadovať presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, požadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, požadovať ich opravu, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil. Kupujúci má právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu, využívaniu a poskytovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

4.4. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo: u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia; nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by mali právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov, kupujúci má právo žiadať o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou. Kupujúci pri podozrení, že osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

4.5. Kupujúci poskytuje predávajúcemu údaje v rozsahu: (i) meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne (ii) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, IČ DPH, e-mailová adresa a telefónne číslo.

5. Osobný odber, Otváracia doba, Doručenie tovaru kupujúcemu

Prevádzka na adrese: La Patisserka, 

Otváracia doba: každý deň od 08:20 do 20:00

5.1. V prípade osobného odberu si tovar môže prevziať kupujúci, ktorý sa preukáže číslom objednávky. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne. V prípade doručenia tovaru pri kúpe nad dohodnutú sumu predávajúci zasiela tovar prostredníctvom služieb doručovateľskej spoločnosti zadarmo. Kupujúci je povinný dôkladne si prezrieť tovar (jednak obal a súčasne aj samotný obsah) podľa možností, čo najskôr pri jeho preberaní. Pokiaľ javí tovar (prípadne jeho obal) známky poškodenia, je kupujúci povinný o týchto upovedomiť predávajúceho, prípadne povereného doručovateľa, v opačnom prípade nemusia byť jeho neskôr uplatnené nároky uznané.

5.2. Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí. Spolu s tovarom obdrží kupujúci faktúru, ktorá zároveň slúži pre kupujúceho ako potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme/nevyzdvihne tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade doručenia tovaru prostredníctvom doručovateľskej spoločnosti, kedy si kupujúci tovar neprevezme a tento sa vráti späť predávajúcemu, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho popri kúpnej cene taktiež náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (napr. poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru).

5.3. Kupujúcemu, ktorý neprevzal tovar doručovaný prostredníctvom doručovateľskej spoločnosti bude zaslaná e-mailová správa so žiadosťou ako ďalej naložiť s tovarom. Na odpoveď na túto žiadosťou má kupujúci jeden deň odo dňa odoslania e-mailovej správy predávajúcim, pričom kupujúci neprevzatím tovaru stráca nárok na opätovné doručenie prostredníctvom doručovateľskej spoločnosti a je povinný si tovar vyzdvihnúť osobne na predajmi. Predávajúci nezodpovedá za žiadne prípadné škody, ktoré vzniknú na tovaru v dôsledku neskorého prevzatia. Kupujúci berie na vedomie, že v dôsledku nesplnenia povinností kupujúceho, t.j. neprevzatím alebo nevyzdvihnutím tovaru a/alebo neuhradením kúpnej ceny vzniká predávajúcemu škoda. Predávajúci využije všetky dostupné prostriedky, vrátane uplatnenia nároku súdnou cestou, na dosiahnutie náhrady takto vzniknutej škody.

5.4. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne udanou adresou kupujúceho, resp. prijímateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny a jeho osobným prevzatím v predajni alebo v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy. Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať tovar.

5.5. Kupujúci má pri nákupe nad 150 EUR právo na doručenie tovaru v rámci Bratislavy zadarmo.

6. Stornovanie objednávky

6.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne e-mailom. Ak kupujúci stornoval objednávku v súlade s predchádzajúcou vetou tohto článku, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu všetky plnenia, ktoré už tento uhradil.

6.2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy po záväznom čiastočnom alebo úplnom potvrdení objednávky predávajúcim, nakoľko ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze. Na kupujúceho sa tak nevzťahuje právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, t.j. právo kupujúceho od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.3. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku aj po jej záväznom potvrdení ak:

6.3.1. tovar nebolo objektívne možné dodať kupujúcemu (kupujúci nereaguje na e-maily predávajúceho, nesprávne uvedené kontaktné údaje, atď.),

6.3.2. tovar nebolo možné dodať z dôvodu nepredvídateľných technických prekážok pri výrobe alebo v dôsledku udalostí vyššej moci

6.3.3. tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,

6.3.4. zverejnená cena tovaru bola chybná,

6.3.5. zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho.

7. Záručná doba a reklamácia tovaru

7.1. Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu a končí v nasledujúci kalendárny deň. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra alebo pokladničný doklad, čo slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar úplne zaplatený.

7.2. Pre úspešnú reklamáciu je potrebné vyplniť reklamačný formulár a tento spolu s reklamovaným tovarom zašlite alebo osobne doručte na nižšie uvedenú adresu prevádzkovateľa tohto e-shopu. Tovar neposielajte na dobierku, balík vráti prepravca spať odosielateľovi. Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje. Pri reklamácií je potrebné sa preukázať, prípadne priložiť doklady nevyhnutné pre spracovanie a vyriešenie reklamácie (faktúra).

Stiahnite si a vytlačte FORMULÁR

Adresa na vybavenie reklamácie:

La Patisserka, 

7.3. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

7.4. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinná vybaviť reklamáciu v jednoduchých ihneď. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný alebo zaslaný na adresu doručovania uvedenú v reklamačnom formulári.

7.5. Pri neprevzatí tovaru v termíne dohodnutom stranami, predávajúci uskladní tovar vo svojej predajni najviac na 24 hodín po termíne dohodnutého dodania. Pri vyzdvihnutí objednávky do 24 hodín od termínu dohodnutého stranami, predávajúci právo záručnej doby uzná len na zostatkovú časť celkovej záručnej doby. Kupujúci nemá po uplynutí záručnej doby právo reklamácie, ani právo na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru, ktorá súčasne slúži ako dodací list. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, stav tovaru a podpísať dokument o prevzatí. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu tovaru, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi VAMP CAKE, s.r.o. a jeho zákazníkmi. Znenie týchto VOP môže Predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia sú účinné ich zverejnením na stránke www.kolace.sk. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred účinnosťou zmien alebo doplnení.

8.2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne akceptujú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty, ako platnú a záväznú pre obe strany.

8.3. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy, budú riešené podľa predpisov platných v Slovenskej republike. Pre rozhodovanie sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy budú príslušné súdy Slovenskej republiky. Predávajúci týmto súčasne kupujúceho poučuje o možnosti riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a uvádza orgán alternatívneho riešenia sporov, a to Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozský 32, 827 99 Bratislava.

8.4. Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104

fax č. 02/58272 170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Pre skvalitnenie služieb využívajú tieto stránky cookies. Ich prehliadaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies.